Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia - výruby

Životné prostredie a odpady

Žiadateľ, ORIOLA SK s.r.o., IČO: 46 059 211, Na Lány 44, 010 03 Žilina, podal dňa 08.04.2021 na Mestský úrad v Žiline, odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín, z toho 2 ks jabloň a 1 ks hruška,  na parc. č. 728/3 k.ú. Žilina, rastúci mimo les v zmysle § 47 ods. 3) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Vlastníkom pozemku je žiadateľ. Dôvod výrubu je uvedený, že dreviny sú v zlom zdravotnom stave.