Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia - výruby

Životné prostredie a odpady

Žiadateľ, Zuzana Klottonová, Dolná Trnovská 17/41, 010 01 Žilina a Berta Belaníková, Dolná Trnovská 17/41, 010 01 Žilina, podali dňa 10.09.2021 na Mestský úrad v Žiline, odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu smrekovec a 1 ks dreviny druhu breza,  na parc. č. 743/2 a 743/4 k.ú. Trnové, rastúce mimo les v zmysle § 47 ods. 3) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Vlastníkom pozemku parc. č. 743/2 k.ú. Trnové sú žiadatelia. Vlastníkom pozemku parc. č. 743/4 k.ú. Trnové sú Rudolf Ďuroška, Rosina 680, 013 22 Rosina a Pavol Ďuroška, Ipeľská 1369/18 A, 010 01 Žilina. Dôvod výrubu je uvedený, že dreviny rastú v blízkosti oplotenia, nehnuteľnosti a elektrického vedenia.