Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia - výruby

Životné prostredie a odpady

Žiadateľ, Vladimír Tandler, Pri celulózke 1585/40, 010 01 Žilina, podal dňa 09.09.2021 na Mestský úrad v Žiline, odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu smrek,  na parc. č. 3144 k.ú. Žilina, rastúci mimo les v zmysle § 47 ods. 3) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Vlastníkom pozemku sú Vladimír Tandler a Magdaléna Tandlerová, Pri celulózke 1585/40, 010 01 Žilina. Dôvod výrubu je uvedený, že drevina ohrozuje svoje okolie.