Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia - výruby

Životné prostredie a odpady

Žiadateľ, Jana Gašpieriková, Bôrická cesta 53, 010 01 Žilina, podal dňa 08.09.2021 na Mestský úrad v Žiline, odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu orech,  na parc. č. 4814/4 k.ú. Žilina, rastúci mimo les v zmysle § 47 ods. 3) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Vlastníkom pozemku je žiadateľ. Dôvod výrubu je uvedený, že drevina zasahuje do komunikácie a elektrického vedenia.