Mestská knižnica Žilina vyhlasuje výberové konanie na 1 voľné pracovné miesto – Odborný knihovník / knihovníčka

Zamestnanie v samospráve

Mestská knižnica Žilina, Ul. Sv. Cyrila a Metoda 1, 010 08 Žilina

oznamuje 1 voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým konaním na pozíciu:

Odborný knihovník / knihovníčka

Predpokladaný termín nástupu: ihneď

Základné požiadavky:

Stručná charakteristika náplne pracovnej pozície:

Mzdové podmienky:

Zoznam požadovaných dokladov:

Bližšie informácie o Vašich právach ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk  v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť poštou alebo osobne do podateľne mestského úradu na adresu:

Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo elektronickou poštou na adresu: Veronika.Tabackova@zilina.sk

Na obálku uveďte: „Výberové konanie na pozíciu Odborný knihovník/knihovníčka“

Žiadosť je potrebné doručiť najneskôr do 02.08.2021.