Mesto Žilina vyhlasuje výberové konanie - Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia – VEDÚCI/VEDÚCA ODBORU

Zamestnanie v samospráve

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,011 31 Žilina

vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým konaním:

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia – VEDÚCI/VEDÚCA ODBORU

Predpokladaný termín nástupu: 01.01.2023

Základné požiadavky:

Stručná charakteristika pracovnej činnosti:

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia je organizačný útvar komplexne zastrešujúci starostlivosť o verejné priestranstvá a životné prostredie v meste Žilina. Do jeho kompetencie patria najmä starostlivosť o mestskú zeleň, jej ochrana a rozvoj, agenda starostlivosti o životné prostredie a posudzovanie vplyvov naň, plnenie úloh na úseku nakladania s odpadmi, komplexná starostlivosť o miestne komunikácie a kompetencie vyplývajúce zo zákona o cestnej premávke a z cestného zákona, správa a údržba verejného osvetlenia, zodpovednosť za rozvoj alternatívnej dopravy v meste a trvalo udržateľnú dopravu, zabezpečovanie obslužných činností a servisu mestského mobiliáru.

Zodpovednosť vedúceho odboru bude najmä:

Čo ponúkame:

Doklady potrebné k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť:

Na obálku uveďte: „Výberové konanie na vedúceho odboru správy verejného priestranstva a životného prostredia .“ – NEOTVÁRAŤ.

Žiadosti je potrebné doručiť najneskôr do 30.11.2022 (vrátane). Termín ústneho pohovoru bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený emailom.