Mesto Žilina vyhlasuje výberové konanie - Odbor školstva, mládeže a športu – VEDÚCI/VEDÚCA ODBORU

Zamestnanie v samospráve

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,011 31 Žilina

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

Odbor školstva, mládeže a športu  –  VEDÚCI/VEDÚCA ODBORU

Predpokladaný termín nástupu:  máj  2023

Základné požiadavky:

Stručná charakteristika pracovnej činnosti:

Odbor školstva, mládeže a športu je organizačný útvar, do kompetencie ktorého patrí najmä príprava všeobecne záväzných nariadení mesta v zmysle platnej legislatívy, sumarizovanie požiadaviek na rozpočet základných, materských, základných umeleckých škôl a školských zariadení, ktorých je mesto zriaďovateľom, vytváranie podmienok na rozvoj mládežníckych aktivít v meste a na rozvoj vzdelávacích aktivít zameraných na občanov mesta, príprava podkladov na pracovné stretnutia s riaditeľmi škôl a školských zariadení, vytváranie podmienok na rozvoj telovýchovných a športových aktivít v meste, spolupráca so školami a školskými zariadeniami v oblasti telovýchovných a športových aktivít a pod..

Zodpovednosť vedúceho odboru bude najmä:

Čo ponúkame:

Doklady potrebné k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť:

Na obálku uveďte: „Výberové konanie na vedúceho odboru školstva,  mládeže a športu.“ – NEOTVÁRAŤ.

Žiadosť s ostatnými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 27.04.2023 (vrátane). Termín ústneho pohovoru bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený emailom.