Mesto Žilina vyhlasuje výberové konanie - Odbor kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja – VEDÚCI/VEDÚCA ODBORU

Zamestnanie v samospráve

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,011 31 Žilina

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

Odbor kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja  – VEDÚCI/VEDÚCA ODBORU

Predpokladaný termín nástupu:  máj  2023

Základné požiadavky:

Stručná charakteristika pracovnej činnosti:

Odbor kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja je organizačný útvar komplexne zastrešujúci zabezpečovanie kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných mestom. Do jeho kompetencie patrí získavanie spoluorganizátorov na kultúrne a spoločenské aktivity, koordinovanie činnosti mestského divadla a kultúrnych inštitúcií v meste, príprava strategických materiálov a koncepcie smerujúcich k rozvoju cestovného ruchu na území mesta, koordinovanie a kontrola činnosti turistickej informačnej kancelárie, spolupráca na príprave prezentačných materiálov propagujúcich mesto a pod..

Zodpovednosť vedúceho odboru bude najmä:

Čo ponúkame:

Doklady potrebné k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť:

Na obálku uveďte: „Výberové konanie na vedúceho odboru kultúry, cestovného ruchu, miestneho rozvoja.“ – NEOTVÁRAŤ.

Žiadosť s ostatnými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 25.04.2023 (vrátane). Termín ústneho pohovoru bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený emailom.