Mesto Žilina vyhlasuje výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku - ZŠ Limbová

Zamestnanie v samospráve

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

Mesto Žilina podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Základnej školy, Limbová 30, Žilina.

Požadované predpoklady na výkon pracovnej činnosti a iné kritériá a požiadavky:

 

Doklady požadované k prihláške na výberové konanie:

 

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:
Funkčné obdobie riaditeľa školy je päťročné.
Výška a zloženie funkčného platu bude stanovená a oznámená podľa zákona č. 553/2003 Z. Z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predpokladaný termín nástupu: 06.08.2022

Písomnú žiadosť a požadované doklady zaslať  alebo osobne odovzdať v podateľni:
Mestský úrad Žilina – OŠKŠCRaMR – oddelenie školstva a mládeže, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Obálku viditeľne označiť heslom: „Výberové konanie ZŠ, Limbová 26, Žilina – neotvárať!“

Termín uzávierky prihlášok je 3. jún 2022 o 12:00 hod.

Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania.