Mesto Žilina vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky - ZŠ, Karpatská 8063/11, Žilina

Zamestnanie v samospráve

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA
Mesto Žilina podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky
Základnej školy, Karpatská 8063/11, Žilina.

Požadované predpoklady na výkon pracovnej činnosti a iné kritériá a požiadavky:

Doklady požadované k prihláške na výberové konanie:

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:
Funkčné obdobie riaditeľa školy je päťročné.
Výberovou komisiou je rada školy.
Výška a zloženie funkčného platu bude stanovená a oznámená podľa zákona č. 553/2003 Z. Z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predpokladaný termín nástupu: 01.08.2024


Písomnú žiadosť a požadované doklady zaslať alebo osobne odovzdať v podateľni:
Mestský úrad Žilina – Odbor školstva, mládeže a športu, Námestie obetí komunizmu 1,011 31 Žilina


Obálku viditeľne označiť heslom: „Výberové konanie ZŠ, Karpatská 8063/11, Žilina – neotvárať!“

Termín uzávierky prihlášok je 6. jún 2024 o 12:00 hod.
Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania.


V Žiline dňa 14.05.2024