Mesto Žilina vyhlasuje výberové konanie na 2 voľné pracovné miesta - Referent agendy projektov EÚ

Zamestnanie v samospráve

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

vyhlasuje výberové konanie na 2 voľné pracovné miesta, ktoré budú obsadené výberovým konaním na pozíciu:

Odbor riadenia projektov a investícií – Referent agendy projektov EÚ

 

Predpokladaný termín nástupu: 1.8.2021.

Pracovná pozícia bude vytvorená na dobu určitú – 2 roky.

Základné požiadavky:

Vyžaduje sa znalosť:

Doklady potrebné k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Bližšie informácie o Vašich právach ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk  v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.

 

Náplň práce:

Čo ponúkame:

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť poštou alebo osobne do podateľne mestského úradu na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo elektronickou poštou na adresu: zamestnanie@zilina.sk

Na obálku uveďte: „Výberové konanie na pozíciu Referent agendy projektov EÚ – neotvárať“.

Žiadosti je potrebné doručiť najneskôr do 18.07.2021.

Termín ústneho pohovoru bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady oznámený emailom.