Mesto Žilina vyhlasuje výberové konanie - Konateľ spoločnosti Mestský sociálny podnik Žilina, s. r. o.

Zamestnanie v samospráve

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina ako jediný spoločník budúcej spoločnosti Mestský sociálny podnik Žilina, s. r. o., so sídlom Vysokoškolákov 1765/8, 010 08  Žilina ako  verejnoprospešný integračný sociálny podnik vyhlasuje výberové konanie na pozíciu:

Konateľ spoločnosti Mestský sociálny podnik Žilina, s. r. o.

Kvalifikačné predpoklady:

 

Iné predpoklady uchádzača:

 

Doklady potrebné pre účasť na výberovom konaní:

Predpokladaný termín nástupu:  01.01.2022. Funkcia konateľa spoločnosti je viazaná na vznik spoločnosti Mestský sociálny podnik Žilina, s. r. o. (po schválení  Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 25.10.2021).

Hlavným cieľom sociálneho podnikania je zriadenie prevádzky integračného sociálneho podniku, definovaného ako verejnoprospešný podnik, ktorého pozitívnym sociálnym vplyvom je podpora zamestnanosti prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených osôb, a to najmä zdravotne. Predmetom podnikania budú čistiace a upratovacie služby, prevádzkovanie čistiarne a práčovne a iné poskytovanie služieb na území mesta Žilina. Spoločnosť bude sídliť v budove na ul. Vysokoškolákov 1765/8 a úzko spolupracovať so spoločnosťou Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o..

Odmena konateľa bude poskytovaná na základe zmluvy o výkone funkcie konateľa podľa Obchodného zákonníka mesačne vo výške 1 500 EUR + 500 EUR mesačná odmena v závislosti od výkonu funkcie.

Poznámka: úspešného uchádzača musí do funkcie konateľa spoločnosti schváliť v súlade s § 11 ods. 4 písm. I) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Mestské zastupiteľstvo Žilina.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť:

Na obálku uveďte: „Výberové konanie na konateľa spoločnosti Mestský sociálny podnik Žilina, s. r. o.“ – NEOTVÁRAŤ.

Žiadosti je potrebné doručiť najneskôr do 02.11.2021. Termín ústneho pohovoru bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený emailom.