Mesto Žilina vyhlasuje výberové konanie - Konateľ spoločnosti Mestský podnik služieb Žilina, s. r. o.

Zamestnanie v samospráve

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina ako jediný spoločník budúcej spoločnosti Mestský podnik služieb Žilina s.r.o, integračný registrovaný sociálny podnik so sídlom ulica Vysokoškolákov 1765/8, 010 08  Žilina vyhlasuje výberové konanie na pozíciu:

Konateľ spoločnosti Mestský podnik služieb Žilina, s. r. o.

Kvalifikačné predpoklady:

Iné predpoklady uchádzača:

Doklady potrebné pre účasť na výberovom konaní:

Predpokladaný termín nástupu:  01.01.2022. Funkcia konateľa spoločnosti je viazaná na vznik spoločnosti Mestský podnik služieb Žilina, s. r. o., ktorú musí schváliť Mestské zastupiteľstvo v Žiline na jeseň 2021. Spoločnosť bude sídliť v budove na ul. Vysokoškolákov 1765/8 a úzko spolupracovať so spoločnosťou Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o..

Odmena konateľa bude poskytovaná na základe zmluvy o výkone funkcie konateľa podľa Obchodného zákonníka vo výške 1 400 EUR.

Poznámka: úspešného uchádzača musí do funkcie konateľa spoločnosti schváliť v súlade s § 11 ods. 4 písm. I) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Mestské zastupiteľstvo Žilina.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť:

Na obálku uveďte: „Výberové konanie na konateľa spoločnosti Mestský podnik služieb Žilina, s. r. o.“.

Žiadosti je potrebné doručiť najneskôr do 12.10.2021. Termín ústneho pohovoru bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený emailom.