Mesto Žilina vyhlasuje výberové konanie - ENERGETIK MESTA

Zamestnanie v samospráve

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,011 31 Žilina

vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým konaním:

Kancelária primátora a prednostu – ENERGETIK MESTA

Predpokladaný termín nástupu:         01.03.2023

Základné požiadavky:

Stručná charakteristika pracovnej činnosti na pracovnej pozícii Energetik mesta:

 

Čo ponúkame:

Žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 15.02.2023 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31  Žilina 

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.