Mesto Žilina vyhlasuje výberové konanie - Člen predstavenstva

Zamestnanie v samospráve

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina ako akcionár spoločnosti Žilinské komunikácie, a.s. so sídlom Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu:

Člen predstavenstva spoločnosti Žilinské komunikácie, a.s.

Kvalifikačné predpoklady:

Doklady potrebné pre účasť na výberovom konaní:

Predpokladaný termín nástupu do funkcie:  august 2023.

Odmena člena predstavenstva bude poskytovaná na základe zmluvy o výkone funkcie podľa Obchodného zákonníka vo výške 400 EUR mesačne.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť:

Na obálku uveďte: „Výberové konanie na člena predstavenstva spoločnosti Žilinské komunikácie, a.s.“ – NEOTVÁRAŤ.

Žiadosť je potrebné doručiť najneskôr do 31.03.2023 (vrátane).

Termín ústneho pohovoru bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený emailom.