Mesto Žilina vo vzťahu k predaju zverejňuje nasledovné informácie

Predaj a prenájom

Predmet prevodu: spoluvlastnícky podiel na pozemku parc.č. CKN 1472/41, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 688 m2,

zapísanej v katastri nehnuteľností na LV č. 2942 vedenom Okresným úradom v Žiline, katastrálny odbor, kat. úz. Závodie,

obec : Žilina, okres: Žilina, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 7813/396304

Právny titul: Kúpna zmluva č. 369/2022 (zverejnená na www.zilina.sk a v rámci systému CRZ)

Prevod vlastníctva: 26.07.2022, číslo vkladu 6910/2022, nadobúdateľ: Letošťák Pavol r. Letošťák, Ing., Jedlíková 3423/7, Žilina, PSČ 010 15,


Predmet prevodu: pozemky v katastrálnom území Žilina, parc. č. KN-C 3960/66, ostat. pl. o výmere 12 m2 a parc. č. KN-C 3960/67, ostat. pl.

o výmere 6 m2

Právny titul: Kúpna zmluva 460/2022 (zverejnená na www.zilina.sk a v rámci systému CRZ)

Prevod vlastníctva : 07.09.2022, číslo vkladu V 8365/2022, nadobúdateľ: Marián Ročiak s manž. Alenou Ročiakovou, obaja bytom Limbová 3058/18 Žilina


Predmet prevodu: spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. CKN 7993, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 953 m2, zapísanej na LV č. 10115, vedenom Okresným úradom v Žiline, katastrálny odbor, obec Žilina, okres Žilina, katastrálne územie Žilina vo výške 96/4648

Právny titul: Kúpna zmluva č. 158/2022 (zverejnená na www.zilina.sk a v rámci systému CRZ)

Prevod vlastníctva: 14.06.2022, číslo vkladu V 4594/2022, nadobúdateľ: Ing. Gabriel Sabo, a Mgr. Mária Sabová, rod. Majchráková, obaja bytom Platanová 3228/16, Žilina 010 07


Predmet prevodu: spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KN-C 1472/31, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 719 m2, zapísanej v katastri nehnuteľností na LV č. 3046 vedenom Okresným úradom v Žiline, katastrálny odbor, kat. úz. Závodie, obec : Žilina, okres: Žilina,

kupujúcemu č. 1 – vo výške 8308/425344

kupujúcim č. 2 – vo výške 4984/425344 každému v ½-ici

kupujúcemu č. 3 – vo výške 4984/425344

kupujúcemu č. 4 – vo výške 8308/425344

kupujúcim č.5 – vo výške 8308/425344 každý v ½-ici

kupujúcemu č. 6 – vo výške 8308/425344 každý v ½-ici

kupujúcemu č. 7 – vo výške 4984/425344

Právny titul: Kúpna zmluva č. 169/2022 (zverejnená na www.zilina.sk a v rámci systému CRZ)

Prevod vlastníctva: 20.06.2022, číslo vkladu V 4989/2022, nadobúdateľ: 1. Mgr. Uherová Ľubomíra, Zádubanská 289/57A, Žilina – Zádubnie 010 03, 2. Paršo Patrik, rod. Paršo, a

Paršová Zuzana, rod. Bačová, Baničova 3389/9, Žilina 010 15, 3. Chabadova Monika, rod. Chabadova, bytom Baničova 3389/9, Žilina 010 15, 4. Kučerová Alena, rod. Rakytová, a Mgr. Zdeněk Kučera, rod. Brhel, obaja bytom Baničova 3389/11, 010 15 Žilina, 5. Kudelčík Tomáš, rod. Kudelčík, bytom Baničova 3389/11, Žilina 010 15 a Denisa Masárová, rod. Masárová, bytom Petzvalova 3379/67, Žilina 010 15, 6. Ing. Stanislav Jančík, rod. Jančík, bytom Baničova 3389/11, Žilina 010 15 a Mgr. Petra Jančíková, rod. Bejšovcová, 7. Ing. Bicko Jozef, rod. Bicko, bytom Tekovská 3367/21, Poprad a Terezia Bicková, rod. Angelovičová, Tekovská 3367/21, Poprad


Predmet prevodu: spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. C-KN 7862, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 984 m2, zapísanej v katastri nehnuteľností na LV č. 1100 vedenom Okresným úradom v Žiline, katastrálny odbor, obec : Žilina, okres: Žilina, kat. úz. Žilina

kupujúcemu č. 1 – vo výške 77/4039,kupujúcim č. 2 – vo výške 92/4039, kupujúcemu č. 3 – vo výške 77/4039 , kupujúcemu č. 4 – vo výške 77/4039, kupujúcim č.5 – vo výške 92/4039, kupujúcemu č. 6 – vo výške 77/4039, kupujúcemu č. 7 – vo výške 92/4039, kupujúci č. 8 vo výške 92/4039, kupujúcemu č. 9 vo výške 77/4039, kupujúcemu č. 10 – vo výške 92/4039, kupujúcemu č. 11 – vo výške 91/4039, kupujúcemu č. 12 – vo výške 75/4039, kupujúcemu č. 13 vo výške 92/4039, kupujúcemu č. 14 vo výške 92/4039, kupujúcemu č. 15 vo výške 76/4039 každý v ½-ici, kupujúcemu č. 16 vo výške 76/4039, kupujúcemu č. 17 vo výške 76/4039

Právny titul: Kúpna zmluva č. 159/2022 (zverejnená na www.zilina.sk a v rámci systému CRZ)

Prevod vlastníctva: 30.05.2022, číslo vkladu V 4314/2022, nadobúdateľ: 1. Gamboš Peter, rod. Gamboš, a Gambošová Jarmila, rod. Červencová, obaja bytom Fatranská 3102/16, Žilina 010 08, 2. Tabak Ján, rod. Tabak, a Tabaková Veronika, rod. Líšková, obaja bytom Fatranská 3102/16, Žilina 010 08, 3. Zajac František, rod. Zajac, a Zajacová Oľga, rod. Kucharčíková, obaja bytom Fatranská 3102/16, Žilina 010 08, 4. Krúpová Eva, rod. Maňasová, bytom Rosinská 8541/30A, 010 08 Žilina, 5. Frátriková Magdaléna, rod. Mráziková, bytom Fatranská 3102/15, Žilina 010 08 , 6. Ing. Červený Vladimír, rod. Červený a Červená Daniela, rod. Kafríková, obaja bytom Fatranská 3102/15, 010 08 Žilina, 7. Ing. Kubof Ferdinand, rod. Kubof, a Kubofová Bronislava, rod. Štalmachová, obaja bytom Fatranská 3102/15, 010 08 Žilina, 8. Bednárová Anna, rod. Holešová, , bytom Fatranská 3102/15, Žilina, 9. Ing. Krkoška Jozef, rod. Krkoška, , a Ing. Krkošková Magdaléna, rod. Jacková, obaja bytom Fatranská 3102/15, Žilina 010 08, 10. Ing. Pazúrik Peter, rod. Pazúrik, bytom Fatranská 3102/14, Žilina 010 08, 11. Ďuranová Helena, rod. Ďuranová, bytom Fatranská 3102/13, Žilina 010 08, 12. Hasko Jaroslav, rod. Hasko, a Hasková Darina, rod. Solárová, obaja bytom Fatranská 3102/13, Žilina 010 08, 13. Kadíková Mária, rod. Fejfárová, bytom Fatranská 3102/13, Žilina 010 08, 14. Žitník Ivan, rod. Žitník, a Žitníková Zdenka, rod. Rojeková, obaja bytom Fatranská 3102/13, Žilina 010 08, 15. Ing. Šurman Daniel, rod. Šurman, bytom Bojnická cesta 590/29, Kanianka, 972 17 a Mgr. Šurmanová Veronika, rod. Gürtlerová, bytom Fatranská 3102/13, Žilina 010 08, 16. Ing. Kostra Ján, rod. Kostra a Kostrová Želmíra, rod. Lamošová, obaja bytom Fatranská 3102/13, 010 08 Žilina, 17. Paceková Soňa, rod. Fariusová, bytom Fatranská 3102/13, 010 08 Žilina

Predmet prevodu: spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KN-C 7704/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1263 m2, zapísanej na LV č. 1100, vedenom Okresným úradom v Žiline, katastrálny odbor, obec Žilina, okres Žilina, katastrálne územie Žilina vo výške 372/72750

Právny titul: Kúpna zmluva č. 392/2022 (zverejnená na www.zilina.sk a v rámci systému CRZ)

Prevod vlastníctva: 30.08.2022, číslo vkladu V 6912/2022, nadobúdateľ: JUDr. Ing. Roman Kružliak, rod. Kružliak, bytom M. R. Štefánika 846/65, 010 01 Žilina


Predmet prevodu: spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. C-KN 1472/44 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 579 m2, zapísanej na LV č. 2894, vedenom Okresným úradom v Žiline, katastrálny odbor, obec Žilina, okres Žilina, katastrálne územie Závodie vo výške 7019/257262

Právny titul: Kúpna zmluva č. 486/2022 (zverejnená na www.zilina.sk a v rámci systému CRZ)

Prevod vlastníctva: 13.10.2022, číslo vkladu V 9418/2022, nadobúdateľ: Ing. Mgr. Peter Ničík, rod. Ničík, a Denisa Ničíková, rod. Blašková, obaja bytom Baničova 3388/3, 010 15 Žilina


Predmet prevodu: spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. C-KN 7682, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 746 m2, zapísanej v katastri nehnuteľností na LV č. 9745 vedenom Okresným úradom v Žiline, katastrálny odbor, kat. úz. Žilina, obec : Žilina, okres: Žilina, vo výške 70/4173-in

Právny titul: Kúpna zmluva č. 487/2022 (zverejnená na www.zilina.sk)

Prevod vlastníctva: 02.11.2022, číslo vkladu V 9812/2022, nadobúdateľ: Jana Blanárová, Tulská 2972/3, 010 08 Žilina