Mesto Žilina vo vzťahu k predaju zverejňuje nasledovné informácie

Predaj a prenájom

Predmet prevodu: spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. C-KN 6331, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 659 m2, zapísanej v katastri nehnuteľností na LV č. 10158 vedenom Okresným úradom v Žiline, katastrálny odbor, obec: Žilina, okres: Žilina, kat. úz. Žilina, veľkosť spoluvlastníckeho podielu  2602/2668

Právny titul: Kúpna zmluva č. 765/2022 (zverejnená na www.zilina.sk a v CRZ  dňa 11.11.2022)

Prevod vlastníctva: 04.01.2023, číslo vkladu V 12047/2022, nadobúdateľ: Terézia Nižná, štátna občan SR, bytom Severná 2809/29, 010 01 Žilina spoluvlastnícky podiel 38/2668