Mesto Žilina vo vzťahu k predaju zverejňuje nasledovné informácie

Predaj a prenájom

Predmet prevodu: pozemky v katastrálnom území Žilina:

Právny titul: Kúpna zmluva, zmluva o zriadení vecného bremena a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 708/2022

Prevod vlastníctva: 13.12.2022, číslo vkladu: V 11831/2022, nadobúdateľ: TnC VI, s.r.o., so sídlom: Poštová 1, 010 08 Žilina, IČO: 53 830 148, v podiele 1/1.