Mesto Žilina vo vzťahu k predaju zverejňuje nasledovné informácie

Predaj a prenájom

Predmet prevodu : pozemok v kat. území Žilina, parc. č. KN-C 6427, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2

Právny titul : Zámenná zmluva č. 631/2022 (zverejnená v CRZ a na www.zilina.sk)

Prevod vlastníctva : 21.12.2022, číslo vkladu: V 11318/2022, nadobúdateľ: prof. Ing. Martin Moravčík PhD., bytom J. Fándlyho 2199/22 Žilina v podiele 1/1-na.