Mesto Žilina vo vzťahu k predaju zverejňuje nasledovné informácie

Predaj a prenájom

Predmet prevodu : pozemok v kat. území Žilina, parc. č. KN-C 6732, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 m2

Právny titul : Kúpna zmluva č. 629/2022 (zverejnená v CRZ a na www.zilina.sk)

Prevod vlastníctva : 13.12.2022, číslo vkladu : V 11320/2022, nadobúdateľ : Ing. Michal Královič, bytom Revolučná 3289/1 Žilina v podiele 1/1-na.