Mesto Žilina vo vzťahu k predaju zverejňuje nasledovné informácie

Predaj a prenájom

Predmet prevodu: spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. C-KN 7862, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 984 m2, zapísanej v katastri nehnuteľností na LV č. 11156 vedenom Okresným úradom v Žiline, katastrálny odbor, obec: Žilina, okres: Žilina, kat. úz. Žilina, veľkosť spoluvlastníckeho podielu  2616/4039

Právny titul: Kúpna zmluva č. 488/2022 (zverejnená na www.zilina.sk a v CRZ  dňa 31.08.2022)

Prevod vlastníctva: 09.12.2022, číslo vkladu V 10743/2022, nadobúdateľ: 1. Janek Blažej, rod. Janek, štátny občan SR, a Janeková Mária, rod. Gašpieriková, štátny občan SR obaja bytom Fatranská 3102/14, Žilina 010 08, 2. Gura Ján, rod. Gura, štátny občan SR a Gurová Eva, rod. Papajová, štátny občan SR obaja bytom Fatranska 3102/14, 010 08 Žilina 3.  Šavel Štefan, rod. Šavel, štátny občan SR a Šavelová Mária, rod. Majeríková, štátny občan SR, obaja bytom Železničná 110/14, Žilina- Budatín 010 03, 4. Španková Mária, rod. Valová,  štátny občan SR bytom Fatranska 3102/14, Žilina, 010 08, 5. Ing. Hrabovský Ivan, rod. Hrabovský, štátny občan SR a Hrabovská Ráchel, rod. Mojžišová, štátny občan SR obaja bytom Fatranská 3102/14, 010 08 Žilina 6. Ing. Paduch Alois, rod. Paduch, štátny občan SR a Paduchová Jozefa, rod. Chovancová, štátny občan SR bytom Fatranská 3102/14 7. Ing. Briš Roman, rod. Briš, štátny občan SR a Ing. Brišová Darina, rod. Ihnátová, štátny občan SR obaja bytom Fatranská 3102/14, 010 08 Žilina 8. Ing. Mikulec Peter, rod. Mikulec, štátny občan SR a Ing. Mikulcová Andrea, rod. Káčeriková, štátny občan SR, obaja bytom Fatranská 3102/14, 010 08 Žilina 9. Ondruš Miroslav, rod. Ondruš, štátny občan SR a Ondrušová Margita, rod. Kotrbancová, štátny občan SR, obaja bytom Fatranská 3102/14, 010 08 Žilina