Mesto Žilina vo vzťahu k predaju zverejňuje nasledovné informácie

Predaj a prenájom

Predmet prevodu : pozemky v kat. území Žilina :

právny titul : Zámenná zmluva č. 622/2022 (zverejnená na www.zilina.sk a v Centrálnom registri)

prevod vlastníctva : 21.11.2022, číslo vkladu : V 11261/2022, nadobúdateľ : Reinoo, a. s., IČO: 46 742 999, so sídlom Poštová 1 Žilina v podiele 1/1-na.