Mesto Žilina vo vzťahu k predaju zverejňuje nasledovné informácie

Predaj a prenájom

Predmet prevodu : 
pozemky v kat. území Žilina:

v prospech Slovenská republika, v správe : Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, IČO: 17 335 825  v podiele 1/1-na

pozemky v kat. území Bytčica :

v prospech mesto Žilina, IČO: 00 321 796 v podiele 1/1-na.

Právny titul : Zámenná zmluva č. 1022/2023 (zverejnená v Centrálnom registri zmlúv)  

Prevod vlastníctva : dňa 02.02.2024, číslo vkladu V 549/2024.