Mesto Žilina vo vzťahu k predaju zverejňuje nasledovné informácie

Predaj a prenájom

Predmet prevodu : 

                IČO: 50 291 394 v podiele 1/1 -na  

Právny titul : Zámenná zmluva 1043/2023, zverejnená v Centrálnom registri zmlúv

Prevod vlastníctva : dňa 24.01.2024, číslo vkladu : V8718/2023.