Mesto Žilina vo vzťahu k predaju zverejňuje nasledovné informácie

Predaj a prenájom


Predmet prevodu :  pozemok parc. č.KN-C 723/ 217, orná pôda o výmere 18 m2 v kat. území Budatín

Právny titul :  kúpna zmluva 1035/2023 (zverejnená v Centrálnom registri zmlúv)

Prevod vlastníctva :  14.12.2023, číslo vkladu : V8536/2023, nadobúdatelia: Ing Ján Klčo a Ing. Helena Klčová, obaja bytom Žilina v podiele 1/1 BSM.