Mesto Žilina vo vzťahu k predaju zverejňuje nasledovné informácie

Predaj a prenájom

Mesto Žilina vo vzťahu k predaju zverejňuje nasledovné informácie :

Predmet prevodu :  pozemok v kat. území Trnové, parc.č.KN-C 1561/160, orná pôda o výmere 71 m2

Právny titul :  Kúpna zmluva č. 932/2023 (zverejnená v Centrálnom registri zmlúv)

Prevod vlastníctva : 06.12.2023, číslo vkladu : V 8286/2023 , nadobúdateľ : Elena Danišková, bytom Žilina