Mesto Žilina vo vzťahu k predaju zverejňuje nasledovné informácie

Predaj a prenájom

Predmet prevodu : pozemok parc. č. KN-C 996/3, zast. pl. a nádvorie o výmere 70 m2  v katastrálnom území Budatín

Právny titul : kúpna zmluva č. 489/2023 (zverejnená v Centrálnom registri zmlúv)

Prevod vlastníctva : 23.08.2023, číslo vkladu V-5655/2023, nadobúdateľ : Ing. Václav Česánek, bytom Pod Šibeňou horou 341/2 Bardejov