Mesto Žilina vo vzťahu k predaju zverejňuje nasledovné informácie

Predaj a prenájom

Predmet prevodu: spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. C-KN 6596, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 710 m2, zapísanej v katastri nehnuteľností na LV č. 10918 vedenom Okresným úradom v Žiline, katastrálny odbor, obec: Žilina, okres: Žilina, kat. úz. Žilina, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1252/4404

Právny titul: Kúpna zmluva č. 354/2023 (zverejnená na www.zilina.sk a v CRZ  pod č. 7903553 dňa 25.5.2023)

Prevod vlastníctva: 11.07.2023, číslo vkladu V 4417/2023, nadobúdateľ: JUDr. Slávka Zanovitová, rod. Zanovitová, bytom Antona Bernoláka 2178/68, 010 01 Žilina  podiel 71/4404