Mesto Žilina vo vzťahu k predaju zverejňuje nasledovné informácie

Predaj a prenájom

Predmet prevodu : pozemok KN-C 80/47, zast. pl. a nádv. o výmere 3 m2  v kat. území : Závodie

Právny titul :  kúpna zmluva č. 513/2022 (zverejnená na www.zilina.sk a v Centrálnom registri)

Prevod vlastníctva : 05.10.2022 , číslo vkladu : V 8639/2022, nadobúdateľ : Peter Ftorek a manž. Mária Ftorková, obaja bytom Nábrežie Rajčianky 434/26 Žilina


Predmet prevodu : pozemok KN-C 12364/19, zast. pl. a nádv. o výmere 23 m2 v kat. území Trnové

Právny titul : kúpna zmluva 461/2022 (zverejnená na www.zilina.sk a v Centrálnom registri)

Prevod vlastníctva : 02.11.2022, číslo vkladu : V 9811/22, nadobúdateľ : Ing. Tibor Baranec a manž. Mgr. Jana Barancová, obaja bytom Klimovské 1365/27 Žilina


Predmet prevodu : pozemok parc. č. KN-C 5991/20, zast. pl. a nádv. o výmere 35 m2 v kat. území Žilina

Právny titul : kúpna zmluva a zmluva o zriadení VB 514/2022 (zverejnená na www.zilina.sk a v Centrálnom registri)

Prevod vlastníctva : 10.11.2022. číslo vkladu : V 9813/2022, nadobúdateľ : Michal Slučiak, bytom Bočná 663/6  Žilina