Mesto Žilina vo vzťahu k predaju zverejňuje nasledovné informácie

Predaj a prenájom

Predmet prevodu: spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. C-KN 8008, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1285 m2, zapísanej v katastri nehnuteľností na LV č. 1100 vedenom Okresným úradom v Žiline, katastrálny odbor, obec: Žilina, okres: Žilina, kat. úz. Žilina, veľkosť spoluvlastníckeho podielu  1/1

Právny titul: Kúpna zmluva č. 415/2023 (zverejnená na www.zilina.sk a v CRZ  dňa 13.06.2023)

Prevod vlastníctva: 19.07.2023, číslo vkladu V 4724/2023, nadobúdateľ: Kytas František, rod. Kytas, a Kytasová Emília, rod. Stancová, obaja bytom Dubova 3273/35, Žilina 010 07 ako manželia v BSM podiel 69/6160, Ing. Stráňava František, rod. Stráňava, a Stráňavová Eva, rod. Tkáčová, obaja bytom Dubová 3273/35, Žilina 010 07 ako manželia v BSM podiel 69/6160, Ing. Koreis Igor, rod. Koreis, a Koreisová Mária, rod. Žideková, obaja bytom Dubová 3273/35, Žilina 010 07 ako manželia v BSM podiel 69/6160, Matúš Anton, rod. Matúš, bytom Dubová 3273/35, Žilina 010 07 podiel 69/6160 v 1/1-ine, Kelemenová Margita, rod.Líšková, bytom Dubová 3273/35, Žilina 010 07 podiel 69/6160 v 1/1-ine, Lukáš Karel, rod. Lukáš, a Lukášová Albína, rod. Čučová, obaja bytom Dubová 3273/35, Žilina 010 07 ako manželia v BSM podiel 69/6160


Predmet prevodu: spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. C-KN 7621, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1726 m2, zapísanej v katastri nehnuteľností na LV č. 10220 vedenom Okresným úradom v Žiline, katastrálny odbor, obec: Žilina, okres: Žilina, kat. úz. Žilina, veľkosť spoluvlastníckeho podielu  3345/12024

Právny titul: Kúpna zmluva č. 97/2023 (zverejnená na www.zilina.sk a v CRZ  dňa 05.04.2023)

Prevod vlastníctva: 01.06.2023, číslo vkladu V 3391/2023, nadobúdateľ: Mgr. Michal Múdry, rod. Múdry, Petzvalova 3378/61, 010 15 Žilina podiel 35/12024 v 1/1-ine