Mesto Žilina vo vzťahu k predaju zverejňuje nasledovné informácie

Predaj a prenájom

Predmet prevodu : pozemok KN-C 501/2, zast. pl. a nádvorie o výmere 26 m2 v k. ú. Zádubnie sa prevádza do vlastníctva mesta Žilina,

pozemok KN-C 500/2, zast. pl. a nádvorie o výmere 26 m2 v k. ú. Zádubnie sa prevádza do vlastníctva Nadežda Mičicová,

bytom Richtárska 43/4A  Žilina

Právny titul : Zámenná zmluva č. 357/2023, zverejnená v Centrálnom registri zmlúv

Prevod vlastníctva : dňa 13.07.2023, číslo vkladu : V 4419/2023

Predmet prevodu: spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. C-KN 7727, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1662 m2, zapísanej v katastri nehnuteľností na LV č. 10727 vedenom Okresným úradom v Žiline, katastrálny odbor, obec: Žilina, okres: Žilina, kat. úz. Žilina, veľkosť spoluvlastníckeho podielu  8665/12236

Právny titul: Kúpna zmluva č. 99/2023 (zverejnená na www.zilina.sk a v CRZ  dňa 13.04.2023)

Prevod vlastníctva: 12.07.2023, číslo vkladu V 4418/2023, nadobúdateľ: Ostrochovská Anna, rod. Bárdyová, bytom  B.S. Timravy 948/2, Žilina 010 08 spoluvlastnícky podiel 67/12236, Harvánková Mária, rod. Beňovská, bytom B.S. Timravy 948/2, 010 08 Žilina spoluvlastnícky podiel 67/12236, Dubravková Emília, rod. Hodoňová, bytom B.S. Timravy 948/2, 010 08 Žilina spoluvlastnícky podiel 67/24472, Gabriela Šafářová, rod. Dúbravková, 5. května 210, 529 52, Trhová Kamenice, ČR, spoluvlastnícky podiel 67/48944, Lenka Pechotová, rod. Dúbravková, Mládežnícka 37, 013 05 Belá spoluvlastnícky podiel 67/48944, Jozef Radvan, rod. Radvan bytom B.S. Timravy 948/2, 010 08 Žilina a Dagmar Radvanová, rod. Šaliová, BS Timravy 948/2, 010 08 Žilina podiel 53/12236 v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, Marián Červený, rod. Červený, B.S. Timravy 948/2, 010 08 Žilina a Ľudmila Červená, rod. Molíková, B. S Timravy 948/2, 010 08 Žilina podiel 67/12236 v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, Ján Žiak, rod. Žiak, B. S. Timravy 948/2, 010 08 Žilina a Zlata Žiaková, rdo. Brozmanová, B. S Timravy 948/2, 010 08 Žilina podiel 67/12236 v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov