Mesto Žilina vo vzťahu k predaju zverejňuje nasledovné informácie

Predaj a prenájom

Predmet prevodu : pozemok v kat. území Budatín, parc. č. KN-C 974/2, zast. pl. a nádvorie o výmere 22 m2

Právny titul : kúpna zmluva č. 83/2023 zverejnená v Centrálnom registri zmlúv

Prevod vlastníctva : 27.06.2023, číslo vkladu : V 3929/2023, nadobúdateľ : Štefan Šavel, Železničná 110/14 Žilina

 

Predmet prevodu : pozemok v kat. území Žilina, parc. č. KN-C 6736, zast. pl. a nádvorie o výmere 19 m2

Právny titul : kúpna zmluva č. 347/2023 zverejnená v Centrálnom registri zmlúv

Prevod vlastníctva : 28.06.2023, číslo vkladu : V 3999/2023, nadobúdateľ : Igor Oravec, bytom Predmestská 1718/22  Žilina