Mesto Žilina vo vzťahu k predaju zverejňuje nasledovné informácie

Predaj a prenájom

Predmet prevodu: spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. C-KN 7993, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 953 m2, zapísanej v katastri nehnuteľností na LV č. 10115 vedenom Okresným úradom v Žiline, katastrálny odbor, obec: Žilina, okres: Žilina, kat. úz. Žilina, veľkosť spoluvlastníckeho podielu  2036/4648

Právny titul: Kúpna zmluva č. 98/2023 (zverejnená na www.zilina.sk a v CRZ  dňa 05.04.2023)

Prevod vlastníctva: 07.06.2023, číslo vkladu V 3392/2023, nadobúdateľ: Ing. Pavol Mišík, Višňové 810, 013 23 Višňové a Ing. Svetlana Mišíková, Višňové 810, 013 23 Višňové ako manželia v BSM  spoluvlastnícky podiel 96/4648