Mesto Žilina vo vzťahu k predaju zverejňuje nasledovné informácie

Predaj a prenájom

Predmet prevodu: spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. C-KN č. 7727, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1662 m2, zapísanej v katastri nehnuteľností na LV č. 10727 vedenom Okresným úradom v Žiline, katastrálny odbor, obec : Žilina, okres: Žilina, kat. úz. Žilina, veľkosť spoluvlastníckeho podielu  10311/12236

Právny titul: Kúpna zmluva č. 391/2022 v znení Dodatku č. 1 (zverejnená na www.zilina.sk a v CRZ )

Prevod vlastníctva: 20.12.2022, číslo vkladu V 6318/2022, nadobúdateľ: Miho Jozef, rod. Miho, a Mihová Eva,  rod. Čepelová, , obaja bytom B.S. Timravy 948/4, Žilina 010 08 ako manželia v BSM, podiel 83/12236,  Mgr. Futáková Alžbeta,  rod. Vyšinská, bytom B. S. Timravy 948/4, 010 08 Žilina,podiel 67/12236,  Kořínek Tomáš, rod. Kořínek, bytom Námestie Ľudovíta Fullu 1666/19, 010 08 Žilina, podiel 53/12236, Kurucárová Alena, rod. Kratková, bytom B.S. Timravy 948/4, Žilina 010 08, podiel 67/12236, Gápa Miroslav, rod. Gápa, a Gápová Marta, rod. Klimáčková, obaja bytom B.S. Timravy 948/4, Žilina 010 08 ako manželia v BSM, podiel 53/12236, Juršová Ľuboslava, rod. Hriníková,  bytom B.S. Timravy 948/4, Žilina 010 08, podiel 67/12236,  Hubočan Miroslav, rod. Hubočan, a Hubočanová Marta, rod. Košová obaja bytom Jaseňová 3217/27 ako manželia v BSM, podiel 67/12236, Kotvas Martin, rod. Kotvas, bytom B.S. Timravy 948/4, Žilina 010 08, podiel 67/12236, Čapek Peter, rod. Čapek, bytom J. Milca 771/15, 010 01 Žilina a Magdaléna Čapeková, rod. Dubovcová, bytom B. S. Timravy 948/4, 010 08 Žilina, podiel 67/12236, Ing. Pecho Marek, rod. Pecho,  bytom B.S. Timravy 948/4, Žilina 010 08, podiel 53/12236, Bačová Viera, rod. Gondová, bytom B.S. Timravy 948/4, Žilina 010 08, podiel 67/12236, Kortiš Peter, rod. Kortiš, bytom B.S. Timravy 948/4, Žilina 010 08, podiel 67/12236,  Moravcová Marta, rod. Drábiková,  bytom B.S. Timravy 948/4, Žilina 010 08, podiel 67/12236 Mamuti Maljič, rod. Mamuti, a Mamutiová Anna, rod. Dubcová, obaja bytom B.S. Timravy 948/4, Žilina 010 08 ako manželia v BSM, podiel 67/12236,  Mgr. Milo Imrich, rod. Milo, bytom B.S. Timravy 948/4, Žilina 010 08, podiel 53/12236, Pavlík Milan, rod. Pavlík, a Oľga Pavlíková, rod. Švaňová, obaja bytom B.S. Timravy 948/4, Žilina 010 08 ako manželia v BSM, podiel 67/12236, Šubert Stanislav, rod. Šubert, a Šubertová Helena, rod. Debnárová, obaja bytom B.S. Timravy 948/4, Žilina 010 08 ako manželia v BSM, podiel 67/12236 Huževka Igor, rod. Huževka , bytom B. S. Timravy 948/4, Žilina 010 08, podiel 53/12236, Belica Ľubomír, rod. Belica,  a Belicová Vlasta, rod. Mindeková, obaja bytom B.S. Timravy 948/4, Žilina 010 08 ako manželia v BSM, podiel 67/12236 Ing. Krušinský Leonard, rod. Krušinský, a Krušinská Marta, rod. Galvánková, obaja bytom B.S. Timravy 948/4, Žilina 010 08 ako manželia v BSM, podiel 53/12236 Sárközi Marek, rod. Sárközi, bytom Za kaštieľom 611/22, 013 01 Teplička nad Váhom, podiel 67/12236 Ing. Kováčik Ján, rod. Kováčik, bytom Sládkovičová 5940/74, 974 05 Banská Bystrica, podiel 67/12236 Gramblička Peter, rod. Gramblička, bytom B.S. Timravy 948/4, Žilina 010 08 a Husárová Mária, rod. Marcová, bytom Nadskaličná 336/3, 010 14 Žilina Brodno podiel 53/12236 každý v ½-ici, Ing. Bojmír Juraj, rod. Bojmír, bytom B.S. Timravy 948/4, Žilina 010 08,podiel 67/12236 Ing. Sorgerová Eva, rod. Sorgerová,  bytom B.S. Timravy 948/4, Žilina 010 08, podiel 53/12236Ing. Balážová Monika, rod. Balážová, bytom Ostrý Grúň 89, 966 77 Ostrý Grúň podiel 67/12236