Mesto Žilina vo vzťahu k predaju zverejňuje nasledovné informácie

Predaj a prenájom

Predmet prevodu: pozemok v katastrálnom území Závodie, parc. č. 81/5, záhrada, o výmere 48m2

Právny titul: Kúpna zmluva č. 789/2022 (zverejnená na www.zilina.sk a v CRZ)

Prevod vlastníctva: 24.01.2023, číslo vkladu V-12045/2022, nadobúdateľ Jozef Blahut, rod. Blahut, Nábrežie Rajčianky 1153/44A, 010 04 Žilina