Mesto Žilina vo vzťahu k predaju zverejňuje nasledovné informácie

Predaj a prenájom

Predmet prevodu: spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. C-KN 7675, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2114 m2, zapísanej v katastri nehnuteľností na LV č. 9889 vedenom Okresným úradom v Žiline, katastrálny odbor, obec: Žilina, okres: Žilina, kat. úz. Žilina, veľkosť spoluvlastníckeho podielu  4141/7706

Právny titul: Kúpna zmluva č. 764/2022 (zverejnená na www.zilina.sk a v CRZ )

Prevod vlastníctva: 11.01.2023, číslo vkladu V 12266/2022, nadobúdateľ: Krištof Ivan a Krištofová Alena, obaja bytom Tulská 1683/12, Žilina  ako manželia v BSM podiel 88/7706, Horníková Monika, bytom Berlínska 1679/1, Žilina podiel 88/7706, Mrázová Želmíra, bytom Tulská 1683/13, Žilina podiel 73/7706