Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto - Terénny pracovník pre projekt „Každý iný, všetci rovní“

Zamestnanie v samospráve

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor sociálny a bytový – Terénny pracovník pre projekt „Každý iný, všetci rovní“,

Predpokladaný termín nástupu: Dohodou

Základné požiadavky:

Stručná charakteristika pracovnej činnosti:

Čo ponúkame:

Miestom výkonu práce je územie mesta Žilina – predovšetkým lokalita Bratislavskej ulice, kde žijú, resp. sa zdržiavajú marginalizované skupiny, jednotlivci a rodiny ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením – Komunitné centrum „Na Predmestí“, ul. Bratislavská 8612, Žilina

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 20.06.2023 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.