Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto - referent všeobecnej administratívy (zástup za dlhodobú PN)

Zamestnanie v samospráve

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,011 31 Žilina

Oznamuje 1 voľné pracovné miesto,  ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Stavebný úrad – referent všeobecnej administratívy (zástup za dlhodobú PN)

Predpokladaný termín nástupu: IHNEĎ                                  

Základné požiadavky:

Stručná charakteristika:

 Čo ponúkame:

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 31.05.2022 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu udeleného pred jeho odvolaním. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania výberového konania. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.  Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.