Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto - referent pre správny poriadok a priestupkové konanie

Zamestnanie v samospráve

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Oznamuje 1 voľné pracovné miesto ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

stavebný úrad – referent pre správny poriadok a priestupkové konanie

Predpokladaný termín nástupu:  IHNEĎ

Základné požiadavky:

Vyžaduje sa znalosť:

Stručná charakteristika:

Čo ponúkame:

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladmi o dosiahnutom vzdelaní je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do  28.02.2022  na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o Vašich právach ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.