Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto - Kuchár/ka – s miestom výkonu práce zariadenie Jedáleň – Lichardova a Výdajňa stravy A. Kmeťa

Zamestnanie v samospráve

Mesto Žilina, Námestie obetí  komunizmu 1, 011 31  Žilina

Oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

odbor sociálny a bytový – Kuchár/ka – s miestom výkonu práce zariadenie Jedáleň – Lichardova 44,  Žilina a Výdajňa stravy A. Kmeťa 38, Žilina

Predpokladaný termín nástupu 01.10.2021

Základné požiadavky:

Stručná charakteristika práce:

Čo ponúkame:

Pevný pracovný čas do 06.00 h do 14.00 h.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 19.9.2021 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31  Žilina

alebo e-mail:zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o Vašich právach ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk  v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.