Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom - referent informačných technológií (dátový GIS špecialista)

Zamestnanie v samospráve

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,011 31 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ – referent informačných technológií (dátový GIS špecialista)

Predpokladaný termín nástupu: od 01.07.2021

Hľadáme kandidáta, ktorý má skúsenosti so štandardizáciou dát a ich vizualizáciou. Mesto kontinuálne vytvára veľké množstvo dát, ktoré je potrebné pretvoriť ich efektívnej štruktúry, zjednotiť ich a vizualizovať ich smerom k občanom. Buďte súčasťou efektívnej verejnej správy.

Základné požiadavky:

Stručná charakteristika:

 Čo ponúkame:

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 15.06.2021 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.