Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom – referent agendy komunikačnej, tlačovej a vzťahov s verejnosťou

Zamestnanie v samospráve

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

oznamuje  voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou – referent agendy komunikačnej, tlačovej a vzťahov s verejnosťou

Predpokladaný termín nástupu: 01. 07. 2021.

Základné požiadavky:

Požadované znalosti:

Stručná charakteristika:

Náplň práce zahŕňa tvorbu a postprodukciu videí/fotografií z verejných kultúrno-športových podujatí alebo iných podujatí organizovaných mestom za účelom propagovania aktivít mesta Žilina, audiovizuálnych záznamov z mestských zastupiteľstiev, tlačových konferencií mesta, správa Youtube kanálu mesta, fotografovanie pre Radničné noviny.

Čo ponúkame:

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladmi o dosiahnutom vzdelaní je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do  10.06.2021 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk.

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o Vašich právach ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.