Mesto Žilina oznamuje možnosť práce na dohodu o vykonaní práce alebo brigádnickú prácu študenta

Zamestnanie v samospráve

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

oznamuje možnosť práce na dohodu o vykonaní práce alebo brigádnickú prácu študenta

Predpokladaný termín nástupu: dohodou

Základné požiadavky:

Stručný popis pracovnej úlohy:

Čo ponúkame:

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 07.04.2022 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo

e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.