Mesto Žilina oznamuje 2 voľné pracovné miesta - referent stavebného poriadku

Zamestnanie v samospráve

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,011 31 Žilina

oznamuje 2 voľné pracovné miesta,  ktoré budú obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Stavebný úrad – referent stavebného poriadku

 Predpokladaný termín nástupu:
1 pozícia – predpoklad 01.10.2022 (zástup za materskú a rodičovskú dovolenku)
1 pozícia – 01.11.2022                     

Základné požiadavky:

Stručná charakteristika:

Požadované znalosti:

 Čo ponúkame:

 

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 30.09.2022 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu udeleného pred jeho odvolaním. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania výberového konania. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.  Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.