Mesto Žilina oznamuje 2 voľné pracovné miesta - referent priestupkov

Zamestnanie v samospráve

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

oznamuje 2 voľné pracovné miesta, ktoré budú obsadené výberovým pohovorom.

Miesto výkonu práce:

Mestská polícia Žilina, Hollého 11, 01001 Žilina – referent priestupkov

Predpokladaný termín nástupu 01.06.2023  alebo dohodou

Základné požiadavky:

Vyžaduje sa znalosť:

Stručná charakteristika:

Čo ponúkame:

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť elektronickou formou do 19.05.2023 na e-mail: nabor@mpza.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru.

Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané. Bližšie informácie o Vašich právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.