Mesto Žilina Oznamuje 2 voľné miesta - referent stavebného poriadku

Zamestnanie v samospráve

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,011 31 Žilina

Oznamuje 2 voľné miesta,  ktoré budú obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Stavebný úrad – referent stavebného poriadku

 

Predpokladaný termín nástupu:
1 pozícia – IHNEĎ (zástup za dlhodobú PN)
1 pozícia – 1.4.2022         

 

Základné požiadavky:

 

Stručná charakteristika:

 

Požadované znalosti:

 

 Čo ponúkame:

 

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 13.2.2022 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

 

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.