Mesto Žilina odpredá osobný automobil Ssangyong Sport Q1

Predaj a prenájom

Mesto Žilina odpredá osobný automobil Ssangyong Sport Q1, stav tachometra: 198 000 km, ročník 2009, výkon motora 77 kW, kategória N1,  vozidlo je nepojazdné, rok nejazdené, pre bližšie info o technickom stave kontaktovať mailom alebo telefonicky,  kúpna cena – bude vybratá najvyššia ponúkaná cena. Spôsob podávania návrhov: poštou alebo osobne do podateľne na adresu: Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina v zalepenej obálke s heslom: „predaj – osobný automobil Ssangyong Sport – neotvárať“. Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov: do 26.06 2023, do 09,00 hod. Ponuka záujemcu musí obsahovať: jednoznačnú identifikáciu záujemcu spolu s uvedením telefonického a emailového kontaktu, záväzný návrh kúpnej ceny. Záujemca predloží súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku na kúpu. Kontakt jozef.bela@zilina.sk, 041/7063612.