Mesto Žilina odpredá osobný automobil Kia Ceed SW LX 1.6

Predaj a prenájom

Mesto Žilina odpredá osobný automobil Kia Ceed SW LX 1.6, stav tachometra: cca 193 803  km, ročník 2009, výkon motora 66kW, palivo – nafta  vozidlo je pojazdné, technický stav je zodpovedajúci prevádzke v meste a stavu tachometra, kúpna cena – bude vybratá najvyššia ponúkaná cena. Spôsob podávania návrhov: poštou alebo osobne do podateľne na adresu: Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina v zalepenej obálke s heslom: „predaj – osobný automobil Kia Ceed 1.6 – neotvárať“. Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov: do 05.04 2023, do 12,00 hod. Ponuka záujemcu musí obsahovať: jednoznačnú identifikáciu záujemcu spolu s uvedením telefonického a emailového kontaktu, záväzný návrh kúpnej ceny. Záujemca predloží súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku na kúpu. Kontakt jozef.bela@zilina.sk, 041/7063612, 0905 223 110.