Mesto Žilina odpredá osobný automobil Kia Ceed SW LX 1.4

Predaj a prenájom

Mesto Žilina odpredá osobný automobil Kia Ceed SW LX 1.4, stav tachometra: cca 175 870  km, ročník 2008, výkon motora 77 kW, palivo – benzín,  vozidlo je pojazdné, predný ľavý blatník a nárazník  mierne poškodený (viď foto), technický stav vozidla a karosérie je zodpovedajúci prevádzke v meste a stavu tachometra, kúpna cena – bude vybratá najvyššia ponúkaná cena. Spôsob podávania návrhov: poštou alebo osobne do podateľne na adresu: Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina v zalepenej obálke s heslom: „predaj – osobný automobil Kia Ceed  SW 1.4 – neotvárať“. Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov: do 23.06 2023, do 09,00 hod. Ponuka záujemcu musí obsahovať: jednoznačnú identifikáciu záujemcu spolu s uvedením telefonického a emailového kontaktu, záväzný návrh kúpnej ceny. Záujemca predloží súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku na kúpu. Kontakt jozef.bela@zilina.sk, 041/7063612.