Mesto Žilina odpredá osobný automobil Kia Cee´d č.2

Predaj a prenájom

Mesto Žilina odpredá osobný automobil Kia Cee´d, stav tachometra: cca 250 329 km, ročník 2015, výkon motora 73 kW, druh paliva – benzín, vozidlo je pojazdné, technicky stav – vozidlo je nadmieru opotrebené vzhľadom k jeho nadmernému dennému používania v sťažených podmienkach mestskej prevádzky, pre bližšie info o technickom stave kontaktovať mailom alebo telefonicky, kúpna cena – bude vybratá najvyššia ponúkaná cena.

Spôsob podávania návrhov: poštou alebo osobne do podateľne na adresu: Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina v zalepenej obálke s heslom: „predaj – automobil Kia Cee´d ZA 732 GI – neotvárať“.

Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov: do 13.05 2024, do 09,00 hod.

Ponuka záujemcu musí obsahovať: jednoznačnú identifikáciu záujemcu spolu s uvedením telefonického a emailového kontaktu, záväzný návrh kúpnej ceny. Záujemca predloží súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku na kúpu. Kontakt jozef.bela@zilina.sk, 041/7063612.